Proverbi e detti Siciliani

Saccu leggiu non sta addìtta. (o, Saccu vacanti non po’ stari a l’ additta).

S’ hai ‘n mali, mèntulu ‘n chiazza.
(Dillo a tutti per un eventuale consiglio)

S’anu a vasari i manu a ccu ci l’avi tagghiati.
(Si devono baciare le mani a chi ha lavorato tanto)

San Franciscu, pani caudu e vinu friscu.
San Giuvanni non voli ‘ngànni.

San Gnuseppi ammenzu a fudda pessi a burrìtta.
San Gnuseppi prima pinsau a so varba.

Sanità senza dinari è menza malatia.

Sant’Antoniu (11 gennaio) la gran friddùra, San Larenzu la gran calura, l’una e l’autra pocu dura.

San Tumasi tannu critti, quannu vitti e tuccau cu li manu.

Santu Spiridiuni fa li razii  a l’ammucciuni.
(S. Spiridione fa le grazie di nascosto).

Sapi cchiù di lu medicu saputu lu malatu patutu.

Sapi cchiù 'n pazzu ‘n casa so, ca 'n dottu (o saviu) 'n casa d'autru.

Sapi sulu cumannari cu’ sa chiddu ca cumanna.

S’ a putari vai ad aprili, non di vinu ma d’acqua jinchirai lu to varrili.

Sarva (ca servi) a pezza, ppi quannu veni u purtusu.
Sarva ‘nta màira, mèttici u frummentu.

Sasizza di Mazzarinu, càlia di Cartagiruni e pasta di Vizzini.

Sbirri e spiuni morunu gnuni gnuni. (= senza che nessuno li aiuti).

Scanciari lu chiummu ccu l’ oru.
Scansa cu varda ‘n terra o di traversu.

Scansiti juncu ca passa a china.
Scappi rozzi e ciriveddu finu.

Scecchi, fimmini e voi, nun t‘ alluntanari di li toi.
Scecchi (‘mbriachi) e picciriddi Diu li aiuta.

Sciami di marzu, bon meli ti fazzu.
Scipparicci a testa comu e masculini.
Scippariccilli di l’ ugna.

Sciroccu chiaru e tramuntana scura, mettiti ‘n mari senza paura.
(Se il cielo è chiaro a sud e nero a nord…)

Sciumi ca duna a tanti vadduna, non fa mai ‘n sciumi currenti.

Scumatura a San Micheli (=erba in germoglio il 29 settembre), a pecura ‘nsicchisci ppi Natali.

Scupetta ca nun spara a primu corpu, jettila.
Scusa nun richiesta è accusa manifesta.

Secunnu la vutti nesci lu vinu.
Secunnu pavaziu sirviziu.
Secunnu u munti si jetta a nivi.

Sécuta ca vinci.
Sempri stenta cu’ mai si cuntenta.

Semu tutti di ‘n ventri, ma non semu tutti ‘na menti.
Senza amuri né sapuri.

Senza dinari non si canta Missa e senza stola (parrinu) non si cunfessa (e mancu martoriu si sona) (e non si sonunu i campani).
Senza ferri non si po’ fari quasetta e senza focu non si friunu l’ ova.

Settemmiru è lu stari ‘nta li vigni /ccu ‘nzolia, muscatedda e frutti magni./ Su fatti li prugni e su fatti li pigni,/ nuci, nuciddi, ‘nzalori e castagni.

Settemmiru ‘nclementi, picca vinu o nenti.

Sgavita la issara (=borsa) quannu è china, ca quannu è leggia si sgavìta da sula.

Si a ogni cani c’ abbaia ci jetti ‘na petra, non ta restunu cchiù vrazza.

Si a ragiuni cca forza cuntrasta, a forza vinci e a ragiuni non basta.

Si campu t’ allampu, si moru ti pirdunu.

Si Catania avissi u portu, Palermu saria mortu.
Sicca la stati chiuvusu lu ‘mmernu.

Sicuru simìna li favi e lu linu, quann’ hai ancora lu parmentu chinu (=durante la pigiatura dell’ uva).

Siddu duni a tò robba senza pignu, mostri sicuru avìri pocu ‘ncegnu.

Siddu i fausi èrunu boni, si pristàunu u maritu e a mugghieri.

Si duni esempiu, lu nascenti ‘mpara.
Si fa sempri chiddu ca si po’.

Si fai beni a lu riccu n’ atteni nenti, si ci fai ‘n tortu si vennica all’ istanti.

Si frivaru nun frivia, marzu erburia.

Sìggiri prestamenti, pavari tardamenti, cu’ sa quarchi accidenti, nun si ni pava nenti.

Signuri si ci nasci, non ci s’ addiventa.

Sigreti a to mugghieri nun cuntari, casi ccu preuli n’ adduari (con pergolati che facilitino i ladri non prendere in affitto), cumpari sbirri nun pigghiari.

Si i cumprimenti di l’ annu tu voi pigghiari, di Santa Barbara a’ ccuminciari.

Si jnnaru non jannaria, frivaru malu pensa.
Si la dota nun l’ appoja, nun la voli mancu u boia.

Si l’ alivuzza sbuccia ‘nt’ aprili, basta ppi cògghila ccu li varrili, s’ a maiu affacciunu li buttunedda, basta ppi jìnchiri ‘na misuredda, ma si poi tardanu ppì sin’ a giugnu, jirai cugghiennula a pugnu a pugnu.

Si lassi a cascia (o casa) aperta, macari ‘n santu pecca.

Si lu giuvini vulissi e lu vecchiu putissi, nun ci saria cosa ca nun si facissi.

Si mancia pi campari, non si campa pi manciari.
Si marzu nun marzia, giugnu pinìa.

Si Missina avissi jardini, Palermu fora casalini (=catapecchie).

S’ impara e si dici chiddu ca si senti.
Si non fussi, non si dicissi.

Si non venunu li Morti, non caminunu li vivi.
(i genitori non vanno a comprare i giocattoli per i bambini).

Si non ci piaci, ci sunamu chidda di Jaci.
Si nun si re nun fari liggi novi, lassa lu munnu comu lu trovi.

Si peju non c’ è, chistu è nenti.
Si pigghia, pigghia, si non pigghia, a gloria da za Cicca. 

Si po’ fari stari soda a virità, ma no u rimorsu.
Sirviziu fattu mircedi aspetta.

Si sapi unni si nasci e non si sapi unni si mori.
Si sapevu: non si ci po’ arrivari.

Si scurdau la Vammaria cu tuttu lu Patrinu (=Pater Noster) (Si è dimenticato della religione).

Si si metti (=prende il sopravvento) a tramuntana, appizza (=comincia) a chioviri ppì ‘na simana.

Si t’ abbasta l’ arma.
Si ti scantasti, piscia ‘n capu a scupa.
Si vardau do pisciatu e cascau ‘nto cacatu.

Si vasa u figghiu murvusu ppa a matri aviri u cori cchiù amurusu.

Si vasunu manu ca si miritassiru essiri tagghiati.
Si vinniu a vigna pp’ accattarisi u parmentu.

Si vo' campari assai, fatti 'na suppitedda ora e n' autra poi.

Si vo’ campari cuntentu, varda avanti e non vardari arreri.

Si vo’ campari l’ anni di la cucca, sfarda stivali assai, linzola picca.

Si vò ca to mugghieri nun t’ arruvina, non curari li smorfi quannu è prena. (=voglie quando è incinta)

Si vo’ mugghieri anurata, pigghia(til)la orva e sciancata.

Si vo’ prestu ‘mpuviriri, manna all’ omini e non ci jiri.

Si vo’ sapiri s’unu avi dinari, osservalu a la varva e a li quasari (=scarpe).

Si vo’ stari allegru ‘n gnornu, fatti a varva, / si vo’ stari allegru ‘n misi, maritati, / si vo stari allegru ‘n annu scanna u maiali.

Si vò vidiri ’n omu sanizzu, dopu ca mancia s’ arriposa ‘m pezzu.

Si vò vìdiri ’n omu minchiuni, quannu a mugghieri ci teni u cuttuni.

Si voj campari ‘m paci, senti, ascuta e taci.

Si voj chi nuddu d’in postu ti scugni, nun dimustrari mai ca tu ti spagni.

Si voj mangiari pani duci, mangia pani, ficu e nuci.

Si voj pruvari li peni di lu ‘nfernu, nvernu a Missina e la stati a Palermu.

Si vuliti viviri gustusu, ovu di tunnu e carduni spinusu.
Spara a cu visti e ‘nserta a cu non visti.

Spissu cu cerca meli, capita feli.
Stari ccu du pedi ‘nta ‘na scarpa.
Stari additta ppì scummissa.

Stari ccu tri parmi di capizzu àutu.
Starisinni cche manu a mascedda.

Stassi a l’asinu a jri a lu mulinu, nun si manciria pani.
(Se fosse per l’asino,  che non vuole lavorare, non ci sarebbe pane).

Statti beni e lamentati.
Stenni u pedi ppi quantu u teni.
(= fino a quando lo puoi tenere controllato)

Stomacu chinu non cridi o vacanti.
Stuccàrisi u coddu.
Stu sciuri c’è.

Stuppa mi dasti e stuppa ti filai, tu mi tingisti e iu t’anniricai.
(=Imbrogliare dopo essere stato imbrogliato)

Su cchiòssai i vuci ca i nuci.

Sucàrisi l’ ogghiu ccu tutta a micciusa.
Sugnu di Milazzu, comu vidu fari accussì fazzu.

Suli cauru ccu assai ventu, vaju a casa e sugnu cuntentu.

Suli di vitru e aria di fissura portanu l’omu a sipultura.

Sulità, santità, pani schittu e libertà, ‘na coscia ccà e una ddà.

Sulu a morti non c'è riparu.
Supputtàmu cu amuri u vulìri do Signuri.

Supra muzzucuni di cani mettici pilu.
Supra u bruciatu non ci po’ cchiù focu.

Su Signuri non senti l’angilu cantannu, comu po sèntiri u sceccu ragghiannu?

Sutt’ acqua fami e sutta nivi pani.
Susìrisi cca coppula d’ a storta
(= Alzarsi nervosi)

Sutta u parmu nun chiovi mai.

 


Usa se non visualizzi
l'indice a sinistra