Proverbi e detti Siciliani

Pacenzia cci voli a li burraschi, nun si mancia meli senza muschi.

Pagghiàru di prima cappa (=copertura), amara cu ci ‘ncappa.

Pala e fruccùni nun senti ragiuni.
Palermitanu: cauru di testa e lestu di manu.

Palermu è omu dabbèni, cu’ va va e cu’ veni veni.

Palumma palummèdda ca du pizzu pari bedda.

Pampinèdda di ruvettu, tu ti cucchi e ju m’ assèttu.

Pani ccu pani fa zuppa.
Pani di ‘ngnornu, vinu di ‘n annu.

Pani duru e cuteddu ca non tagghia.
(Spesso ad una difficoltà se ne aggiunge un'altra).

Pani friscu e vinu vecchiu.
Pani e alivi mai saturu ti vidi.

Pani e frummaggiu né prudu né dammaggiu (= né pro né contro).
Pani e sacramentu cci nn’ è ogni cumventu.

Pani e vinu (ti) rinforza u schinu. 
Pani schittu cala rittu. 

Pansa china voli riposu.
Pansa cuntenti cori clementi, pansa diuna nenti pirduna.
Pansa e prisenza.

Parìri e nun èssiri è comu lu filari e nun tèssiri.
Pàriri comu i cani cche jatti.
Pari ca stai facennu ‘n ovu a du russi.

Parra picca e senti assai.
Parrari ammatula (cco muru).
Parrari comu ‘n libru stampatu.

Parrari cu a lingua di fora.
Parrari ccu tischi toschi.
Parrari è ‘mpeiu leggiu.
(=compito facile)

Parrari quantu ‘n gnùrici pòviru.
Partinicu bon paisi, bonu vinu e pochi spisi.

Pasqua ammarzata, o è guerra o mala annata.
(Quando la Pasqua capita a marzo è di cattivo augurio).

Passari ‘n cavalleria.
Passata la festa, gabbatu lu Santu. (o Passatu lu scantu, scurdatu lu Santu).

Passarici u pitittu.
Passu arrubbàtu pàssici sicuru.

Paturnisi unu ogni paisi e si non ci ni fussi megghiu fussi.
Peddi ppi peddi, megghiu a to ca’ a mia.

Pensa la cosa prima ca la fai, ca (la cosa) dopu pinsata (prima) è bedda assai.

Pensa, tadduni (=vilucchio), quann’ eri sarmentu.
Perdiri u lumi di l’ occhi.

Pessica, ficu e muluni sunu frutta di stagiuni. (= non si trovano tutto l'anno)

Petra ca non fa lippu, u sciumi si la tira.

Petra tirata e parola ditta nun ponu tunnari arreri.

Pezzu di lana canciu, chiddu ca vuscu mi manciu.
Piacìu a cu appi di piàciri.

Picca e nenti su parenti.
Piccatu vecchiu, sintenza nova.
Picciarisi a testa.

Picculu sdegnu rumpi granni amuri.

Pigghiari a spruvvista.
Pigghiari di supra.
Pigghiari l’ asu
Pigghiari ‘n ternu.

Pigghiari ‘nto battìsimu.
Pigghiari pedi.
Pigghiari u focu che manu di l’ autri.
Pigghiàrisi  jatti a pittinari.

Pinseri di cent’ anni e sirviziu di ‘n minutu.
Pittìnari a lu tignusu.

Pira jinchitinni a pitturina, prunu mancini unu.
Pisciari fora do rinali.
Pistari l’ acqua ‘nto murtaru.

Pirsona trista, numinata è vista
(Un cattivo soggetto arriva subito dopo il parlarne)

Poviru e pazzu cu fa lu jadduzzu.
Punciri u sceccu nta muntata.
Purtari a bannera.

Ppa’ Cannalora (2 febbraio) s’un ci nivica né chiova a ‘nvirnata è nisciuta fora, si cci nivica o cci chiova quaranta jiorna cci nn’è ancora. (u ‘mvernu è fora, ma si chiovi o simulina cci n’è ancora ‘na quarantina)

Pp’ amuri do figghiolu a matri s’ ammucca l’ ovu.

Ppa Nunziata (25 marzo) a nucidda è ‘mpagghiarata (=pieno di foglie).

Ppi campaniari i campani nichi, prima anu (=devono) a campaniari chiddi ranni.

Ppi canusciri ‘n amicu riali, si cci havi a manciari ‘na sarma di sali.

Ppi cosi duci c'è sempri 'n postu 'nta pansa.
Ppi cu avi paura, è inutili l’ armatura.

Ppi la Strina ‘n passu di iaddina, ppi San Mauru ‘n passu di tauru.

Ppi li fimmini e lu vinu si va a ‘n malu distinu (l’ omu perdi u giudiziu).

Ppi l’ occhiu do patruni, s’ arrispetta u cani.

Ppi Morti a nivi arreri i porti.

Ppi nenti mancu u cani movi a cuda.
Ppi ‘n mònucu non si peddi ‘n cunventu.

Ppi San Franciscu (4 ottobre) nesci u cauru e trasi u friscu.

Ppi San Martinu (11 novembre) u frumentu megghiu suttèrra ca o mulinu.

Ppi San Mastianu (= Sebastiano 20 gennaio) maschiri ‘n chianu (= comincia il Carnevale).

Ppi San Mauru ('na) gran friddura, ppi San Larenzu ('na) gran calura, l'una e l'autra picca dura.

Ppi San Micheli (29 settembre) a racina è comu u meli.

Ppi San Micheli e santa Catarina (30 ottobre) pigghia a coffa e vò simina.

Ppi San Nicola (6 dicembre) a nivi supra i pisòla.
Ppi Santa Catarina (25 novembre) a isterna sa trova china.

Ppi Santa Chiara (12 agosto) ogni stizza (=di pioggia) ‘na quartara (=di vino).

Ppi Santa Lucia la cchiù longa nuttata (o, u iornu cchiù curtu) ca ci sia.

Ppi Sant’ Antoni maschiri e soni (= S. Antonio 17 gennaio si avvicina il Carnevale)

Ppi Santu Nicola (6 dicembre) vacchi dintra e porci fora.

Ppi San Vrasi (= S.Biagio 3 febbraio) tannicchia di suli trasi.
Ppi tutti i Santi u friddu ( o a nivi) canti canti.

Porci e figghioli, comu (l’) insigni (l)i trovi.
Predichi e lattuchi, dopu Pasqua su finuti.

Prima a Sant’Aita sa rubaru e poi ci ficiru i potti ‘i ferru.
Prima ca u parenti arriva, u vicinu è già intra.

Prima ri Natali né friddu né fami, dopu Natali u friddu e a fami.

Prima s’ accattau a zotta e poi u cavaddu.
Privazioni fa pitittu e fa duci u pani schittu.

Pruvulazzu (=di neve) di jnnaru carica lu sularu.

Puddicini di jinnaru jincunu lu puddaru, puddicini agustini jincunu li cufini.

Puta a la luna di jinnaru, si vò jìnchiri la vutti.
Puta a gennaiu, zappa a fibbraio.

Puta di marzu, inchi lu vuttazzu. Ma la vigna sicca, lu pazzu s’addicca.

Putia vecchia n’ avi bisognu di frasca.
Putiara bedda, cuntu caru.

 


Usa se non visualizzi
l'indice a sinistra